+48 74 842 33 32 sekretariat@epekoks.com.pl

STRATEGIA

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Wprowadzenie

    Zakład Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o. o., nad którym nadzór właścicielski sprawują Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o. uczestniczy w tworzeniu wspólnej polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR (od ang. Corporate Social Responsibility). Stawiamy na rozwój polskiego przemysłu, innowacyjność i sukces w otoczeniu rynkowym, kładąc szczególny nacisk na działania zorientowane na odbudowę kształcenia zawodowego.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest jednym z podstawowych narzędzi budowy wartości przedsiębiorstwa i odgrywa istotną rolę w umacnianiu pozycji Spółki na rynku, wpływając na:

– poprawę wizerunku Spółki na rynku,

– wzrost akceptacji przez otoczenie,

– wzrost zainteresowania i lojalności ze strony interesariuszy, klientów oraz kontrahentów,

– zaangażowanie pracowników,

– ograniczenie ryzyk biznesowych,

– podniesienie poziomu innowacyjności oraz kultury organizacyjnej.

Celem implementacji strategii CSR jest budowanie długoterminowej wartości Grupy Kapitałowej TFS w oparciu o rządowy program na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Ład organizacyjny

Ład organizacyjny w Zakładzie Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o. o. opiera się na:

– budowie w Spółce wysokich standardów etycznych, 

– zasadzie przejrzystości i zgodności z prawem,

– kreowaniu wizerunku firmy godnej zaufania (Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, Certyfikat ISO 9001),

– formułowaniu mierzalnych celów strategicznych umożliwiających ich bieżący monitoring oraz rozliczanie (coroczny Plan Rzeczowo-Finansowy),

– identyfikowaniu i reagowaniu na potrzeby interesariuszy (np. utworzenie Wydziału Transportu w celu świadczenia kompleksowej usługi przeładunku węgla oraz koksu),

– udziale pracowników wszystkich szczebli w działaniach na rzecz rozwoju Spółki.

Dobrze zorganizowana i zarządzana Spółka wyróżnia się efektywnością pracy, konkurencyjnością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Zaangażowanie społeczne i rozwój

Działania Spółki na rzecz szeroko rozumianego interesu społecznego obejmują m.in.:

– wspieranie nauki i edukacji m.in. poprzez przystąpienie do klastra edukacyjnego „Invest in EDU”,

– rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizowanie programów płatnych praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych,

– organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży,

– udostępnianie/zapewnianie zasobów (infrastruktury, ekspertów),

– wspieranie inicjatyw  historycznych upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju oraz lokalnej społeczności, szczególnie w roku 2018 podczas obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Relacje z pracownikami, rodzina i prawa człowieka

Największą siłą firmy są jej pracownicy, dlatego Spółka wspiera oraz podejmuje działania na rzecz pracowników i ich rodzin poprzez:

– dbałość o bezpieczeństwo pracowników – szkolenia bhp i zapewnienie odpowiednich warunków pracy,

– dofinansowanie rozwoju kompetencji i umiejętności pracowników – kursy i szkolenia tematyczne,

– wsparcie pracowników znajdujących się w ciężkiej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej,

– organizację spotkań informacyjnych i integracyjnych pracowników Spółki, 

– wspieranie aktywności fizycznej pracowników,

– zagwarantowanie pracownikom prawa do prywatności i ochrony danych osobowych,

– wsparcie działań prospołecznych.

Uczciwe praktyki rynkowe i relacje z kontrahentami

Etyczne zachowania w relacjach z innymi oraz odpowiedzialność za oferowane usługi odzwierciedlają takie działania jak:

– prowadzenie przejrzystej polityki zakupowej,

– stosowanie etycznych zapisów umów,

– budowanie dobrych relacji z dostawcami i odbiorcami,

– promowanie partnerstwa,

– tworzenie warunków ułatwiających współpracę z klientami z niepełnosprawnościami.

Środowisko

Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, Spółka podejmuje działania obejmujące:

– prowadzenie przyjaznej środowisku gospodarki odpadami,

– kształtowanie proekologicznych zachowań np. ograniczenie ilości zużywanego papieru,

– minimalizację szkodliwego wpływu własnej działalności na środowisko.

Zarządzanie oparte na społecznej odpowiedzialności pozwala połączyć cele ekonomiczne Spółki, z celami ogólnogospodarczymi i społecznymi. Przekłada się to na wymierne korzyści tj. kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz budowę długofalowych relacji z otoczeniem.

KONTAKT

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

NA SKRÓTY

 

» Firma

» Przetargi

» Kontakt

© Copyright 2017 Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o .